Warunki Game Club

Regulamin „Serwisów Premium MT”

§ 1. Uwagi ogólne

1.      Usługa „Serwis Premium MT” (dalej Usługa lub Serwis MT) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM: sieci PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., PTC S.A., P4 Sp. z o.o.

2.      Organizatorem Serwisu MT jest firma Commedia LTD zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorcówPresidencia de la República, Panamá 1, Republika Panamy posiadająca NIP 513659540 z siedzibą w Mossfon Building, 2nd Floor, East 54th Street, ZipCode 0832-0886 W.R.C., Panama, Republic Panama.

3.      Usługa jest serwisem subskrypcyjnym i polega na dostępie do obiektów multimedialnych na telefony komórkowe z możliwością ich pobrania na telefon komórkowy. Dostęp do Usługi przeznaczony jest dla osób, które dokonały aktywacji Serwisu Premium SMS MT (Serwis MT).

4.      Każda osoba (Użytkownik Serwisu), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS, na którykolwiek z numerów Premium SMS MT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5.      Użytkownikiem Serwisu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia lub posiadająca zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na korzystanie z Serwisu MT.

§ 2. Korzystanie z Serwisu MT

1.      W celu aktywacji danego Serwisu MT należy wysłać na wskazany Numer Premium SMS MT odpowiednią dla danego Serwisu MT wiadomość SMS zawierającą komendę aktywującą (koszt wiadomości SMS aktywującej w sieci Orange i T-Mobile zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM, w sieci Plus i Play – koszt wiadomości SMS wynosi 0zł). Lista komend aktywujących poszczególne serwisy zawarta jest w opisie Serwisów MT poniżej:

Operator

Nazwa serwisu

Numer Premium SMS MT

Komenda aktywująca Serwis MT

Częstotliwość

Godzina

Orange

gra

60568

START gra

3 razy w tygodniu + opcjonalnie dodatkowy SMS wysyłany po rejestracji w serwisie

19:00: Poniedziałek, środa, piątek

T-Mobile, Plus, Play,

gra

60568

START gra

3 razy w tygodniu + opcjonalnie dodatkowy SMS wysyłany po rejestracji w serwisie

19:00: Poniedziałek, środa, piątek

 

2.      Organizator może opcjonalnie umożliwić aktywację Serwisu MT poprzez stronę http://dragonflym.com/pl/conditions2. W takim wypadku, należy wprowadzić na stronie http://dragonflym.com/pl/conditions2 reklamującej Serwis MT, numer telefonu Użytkownika Serwisu, oraz otrzymany w SMS od Operatora GSM kod aktywacyjny PIN.

3.      Koszt otrzymania jednej wiadomości z numeru Premium SMS MT 60568 wynosi 6,15 zł z VAT za każdą otrzymaną wiadomość Premium MT (SMS Specjalny).

4.      Użytkownik Serwisu płaci tylko za wiadomości Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu MT.

5.      Opłaty za korzystanie z Serwisu MT pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

6.      Wiadomości w ramach realizacji Serwisu MT wysyłane są do Użytkownika Serwisu w określonych dla danego serwisu porach i częstotliwości, które wskazano w par 2 pkt. 1 powyżej.

7.      Użytkownik Serwisu aktywując Serwis MT wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości Premium MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu.

8.      Warunkiem skorzystania z Serwisu MT jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

9.      Użytkownik Serwisu, który dokona aktywacji Serwisu MT, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu MT, bądź zakończenia jego działania.

10.   Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dezaktywować Serwis MT. W celu dezaktywacji Serwisu MT należy wysłać na wskazany Numer Premium MT wiadomość SMS o zawierającą komendę dezaktywującą Serwis MT (w sieci Orange i T-Mobile koszt SMSa dezaktywującego zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM, w sieci Plus i Play – koszt SMSa wynosi 0zł):

Operator

Nazwa serwisu

Numer Premium MT

Komenda dezaktywująca serwis

Orange, T-Mobile, Plus, Play,

GRA

60568

STOP GRA

 

11.   Wiadomość dezaktywująca Serwis MT może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Serwis MT.

12.   Korzystanie z Serwisu MT nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Identyfikacja Uczestnika następuje wyłącznie poprzez numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Serwisie MT.

13.   Treści Serwisów MT mogą stanowić utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

14.   Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie do użytku osobistego. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

15.   W ramach korzystania z Serwisu MT Użytkownik Serwisu otrzymuje dostęp do strony WAP, z której może pobierać udostępniane na niej elementy multimedialne takie jak na przykłąd: gry java , dzwonki, tapety itp.

16.   Każdy członek Games Clubmoże tygodniowo pobrać 10 elementów zawartości strony.

17.   Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

18.   Żadna informacja zamieszczona na stronachSerwisu MT nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Serwisu MT i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

19.   Reklamacje dotyczące Serwisu MT należy przesłać na adres poczty e-mail: reklamacje@mobiltek.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, którego reklamacja dotyczy oraz przyczynę złożenia reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu drogą e-mail. Reklamacje złożone w formie innej niż drogą email, a także nie zawierające danych, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

§3. Odpowiedzialność

1.      Organizatoroświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Serwis MT był świadczony na jak najwyższym poziomie.

2.      Organizatornie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu MT związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od Organizatora, w szczególności wynikłymi z powodu siły wyższej, np.: strajku, działań lub zaniechań instytucji rządowych, zmian prawa, decyzji administracyjnych, awarii sieci Internet, awarie sieci telekomunikacyjnych, przyczyn leżących po stronie Operatorów GSM i innych okoliczności lub zdarzeń pozostających poza kontrolą Organizatora, a uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu MT.

3.      Organizatorzastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Serwisu MT w dowolnym terminie bez wcześniejszego wypowiedzenia.

4.      Zabrania się korzystania z Usługi i Serwisów MT w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

5.      Organizatorzastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Serwisu MT Użytkownikowi Serwisu, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Serwisu niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

6.      W przypadku naruszenia przez Użytkownika Serwisu postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Organizatornie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2.      Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej http://dragonflym.com/pl/conditions2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu lub innych postanowień i warunków mogących mieć zastosowanie do świadczenia usług lub działania Serwisu MT, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Użytkownika Serwisu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej http://dragonflym.com/pl/conditions2 i wejdą w życie z dniem ich publikacji.

3.      W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika Serwisu zmian niniejszego Regulaminu lub innych postanowień i warunków mających zastosowanie do Usługi, Usługę należy niezwłocznie wyłączyć.

     

2011 Dragonflym All rights reserved